Privacyverklaring

Dialogue

Dialogue_Map

Dit is de privacyverklaring van het project Dialogue. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van klanten, leveranciers, zakenpartners en andere derden. Wij hechten groot belang aan uw privacy en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wenckebachweg B.V. (de door Amvest en COD ten behoeve van hun samenwerking in dit project opgerichte entiteit, hierna aangeduid als ‘Dialogue’) is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Dialogue is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens Dialogue verwerkt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Contactgegevens

Dialogue is een gezamenlijke ontwikkeling van Amvest en COD.

Wenckebachweg B.V.
Zeeburgerkade 1184
1019VK Amsterdam
tel.: (020) 430 12 12

De Privacy Officer is te bereiken via avg@amvest.nl.

Doel van de verwerking en rechtsgrond

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten op het gebied van gebieds-/projectontwikkeling en investment management, waaronder:

  • het verzenden van nieuwsbrieven en andere publicaties;

  • het telefonisch of per e-mail contact opnemen of door informatie te verstrekken op een website;

  • het informeren over (wijzigingen van) diensten en producten;

  • het aanbieden van producten en/of diensten en/of informatie over producten en/of diensten;

  • het beoordelen en accepteren van een klant, leverancier, zakenpartner of andere derde voor het aangaan van een relatie of het sluiten van een overeenkomst;

  • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met een leverancier, zakenpartner of andere derde in verband met de uitvoering van een overeenkomst met u;

  • de ontwikkeling, controle en verbetering van onze producten en diensten; 

  • (markt)onderzoek, trendanalyses, klantprofielen en statistische onderzoeken, waarbij gegevens worden geanonimiseerd c.q. niet meer zijn te herleiden tot een identificeerbare natuurlijke persoon;

  • het analyseren van uw gedrag op onze websites om daarmee de websites te kunnen verbeteren en/of het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor het werven en selecteren van personeel, ten behoeve van administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, het realiseren van procesverbeteringen, voor de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze klanten en derden. Voor het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

U bent – los van een mogelijke wettelijke verplichting- niet verplicht persoonsgegevens aan Dialogue te verstrekken. Het niet-verstrekken van uw persoonsgegevens kan wel mogelijke gevolgen hebben voor onze dienstverlening (zoals het door Dialogue verstrekken van informatie of aangaan van overeenkomsten met Dialogue).

Dialogue maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Herkomst van de persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van makelaars, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Bewaartermijnen

Dialogue bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van Dialogue te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de hiervoor vermelde doelen, dan kunnen wij de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Delen van de persoonsgegevens met derden

Dialogue deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u, of noodzakelijk is voor een ander doel dat hiervoor is omschreven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om ICT-dienstverleners, accountants, makelaars, hypotheekbemiddelaars, adviseurs, garantie-instituten, (toekomstige) beheerders, showrooms, notarissen, leveranciers, (onder) aannemers en zakenpartners, zoals een vennootschap waarin Dialogue deelneemt. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst of maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dialogue blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dialogue uw persoonsgegevens aan derden die eveneens verwerkingsverantwoordelijke zijn en als zodanig zelf gehouden zijn wettelijke verplichtingen in verband met privacy na te leven. In dergelijke gevallen kan Dialogue een geheimhoudingsovereenkomst sluiten.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door Wenckebachweg in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien doorvoer van gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt zal – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte plaatsvinden op basis van passende  waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en Dialogue of een in uw belang gesloten overeenkomst tussen Dialogue en een derde, of omdat u met de doorgifte hebt ingestemd.

Cookies en vergelijkbare technieken

Dialogue gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dialogue gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Daarnaast maken wij voor onze marketingactiviteiten gebruik van het platform HubSpot. [1]

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het- en-wat-doe-ik-ermee/.


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dialogue en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  avg@amvest.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. Een afschrift hiervan wordt na controle direct vernietigd. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.


Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn of conform wettelijke bewaartermijnen behouden moeten blijven.

Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van Dialogue via avg@amvest.nl.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: ttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Beveiliging

Dialogue neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. 


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op via avg@amvest.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring, indien nodig, te wijzigen en te publiceren op onze website. De bijgewerkte privacyverklaring wordt van kracht na publicatie, met inachtneming van het toepasselijke recht. Indien wij reeds gegevens over u hebben verzameld die door de wijziging worden beïnvloed en/of onderworpen zijn aan een wettelijke informatieplicht, zullen wij u ook op de hoogte brengen van eventuele belangrijke wijzigingen in onze privacyverklaring inzake gegevensbescherming. 

Amsterdam, juli 2024

[1]  Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy policy van  HubSpot , Facebook,  Instagram en LinkedIn.

Dialogue_Logo_Off-Black